Wizja nieba i piekła

Wygenerowano: 11 sierpień 2016, 12:39

Niektórzy ludzie uważają "niebo" za wytwór dziecinnej fantazji, mityczne zaświaty, które ludzie wymyślili sobie, aby czymś zrównoważyć rozczarowania i smutki życia. Inni uważają, że niebo to jakaś mglista, nierealna forma egzystencji, polegająca na tym, iż "święci" w białych szatach siedzą na chmurach i grają na złotych harfach. Jeszcze inni cieszą się pewnością, że "niebo" to realne miejsce wiecznego szczęścia i radości. A co mówi o tym Biblia?


Słowo "niebo" jest używane w Biblii na trzy sposoby:

Pierwsze niebo: atmosfera, powietrze (I Mojż. 1,6-8; Obj. 19,17).

Drugie niebo: przestrzeń kosmiczna z gwiazdami i planetami (Ps. 8,3; Obj. 6,13; I Mojż. 15,5).

Trzecie niebo: siedziba Boga (II Kor. 12,2-4; I Król. 8,30; Mat. 6,9).


Oczywiście, jeśli istnieje "trzecie" niebo, musi także istnieć "drugie" i "pierwsze". Jeśli zrozumiemy ten podstawowy fakt, będziemy mieć pierwszy ważny klucz do biblijnej prawdy o niebie.


W tej lekcji będziemy studiować tematykę trzeciego nieba - królestwa Boga - które ma się stać wiecznym domem Jego odkupionych dzieci.Omówienie

Kiedy otwieramy Biblię, odkrywamy siedem radosnych faktów o niebie.


FAKT 1 - NIEBO JEST RZECZYWISTYM MIEJSCEM


Jan 14,1-3: "Idę przygotować wam miejsce".

Mat. 5,12: "Zapłata wasza obfita jest w niebie".

Łuk. 15,7.10: "Będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta".

Łuk. 10,20: "Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane".

Żaden pisarz biblijny nigdy nie wyrażał najmniejszych wątpliwości co do realności nieba!


FAKT 2 - NIEBO JEST PRZYGOTOWANYM MIEJSCEM


Jan 14,1-3: "Idę przygotować wam miejsce".

Mat. 25,34: "Odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was".

Hebr. 11,13-16: "Przygotował dla nich miasto".

Pomyśl o miłości, czułości i wyobraźni zaangażowanych w przygotowanie naszego niebiańskiego domu!


FAKT 3 - NIEBO JEST BLISKIM MIEJSCEM


Choć Biblia obiecuje dzieciom Bożym dom w "niebie" (I Piotra 1,4), to jednak obiecuje także, że pokorni odziedziczą "ziemię" (Mat. 5,5). Na pierwszy rzut oka wydaje się to sprzecznością, póki nie przypomnimy sobie, że pod koniec milenium, po oczyszczeniu ziemi ogniem, niebo znajdzie się na naszej ziemi! Ta bliska nam planeta, przywrócona do pierwotnego piękna Edenu, stanie się w ten sposób "przybytkiem" Boga i wiecznym domem zbawionych (Obj. 21,3.5).

Obj. 21,1.2.10: Jan ujrzał święte miasto zstępujące z nieba, od Boga.

Obj. 21,3: "Przybytek Boga między ludźmi".

Rzym. 4,13: Bóg obiecał Abrahamowi, że uczyni go "dziedzicem świata".

Hebr. 11,14.16: Dom zbawionych jest nazwany "ojczyzną", "lepszą ojczyzną", "niebiańską ojczyzną".

Z uwagi na bliskie podobieństwo w charakterze i warunkach, Biblia łączy opisy "nieba" takiego, jakim jest ono teraz, z opisami "nieba na ziemi", które będzie. To jest drugi ważny klucz, który, gdy go uchwycimy, szeroko otworzy nam zrozumienie biblijnej prawdy o niebie.


FAKT 4 - NIEBO JEST NIESKAŻONYM PRZEZ GRZECH MIEJSCEM


Obj. 21,27: "Nic nieczystego".

Mat. 6,20: Żadnych szkodników ani rdzy.

I Kor. 6,9-10: Żadnych pijaków, bałwochwalców, bluźnierców ani nieczystych.

Ps. 24,3-5: "Kto ma czyste dłonie i niewinne serce".


FAKT 5 - NIEBO JEST BEZPIECZNYM MIEJSCEM.


Obj. 22,14: Wszyscy mieszkańcy będą zachowywali przykazania.

Iz. 11,6-9: "Będzie wilk gościem jagnięcia".

Mat. 6,19-20: Nie będzie tam złodziei.

Iz. 33,24: Nie będzie chorób.

Iz. 35,9: Nie będzie drapieżnych zwierząt.

Obj. 22,3: "Nie będzie już nic przeklętego".


FAKT 6 - NIEBO JEST SZCZĘŚLIWYM MIEJSCEM


Obj. 21,4: Wszystkie łzy zostaną otarte. Nie będzie więcej smutku, płaczu, bólu ani śmierci.

Łuk. 20,36: "Już nie mogą umrzeć".

Iz. 35,10: "Wieczna radość owionie ich głowę".

Iz. 65,17-25: "Co zapracowały ich ręce, to będą spożywać".

Ps. 16,11: "Obfitość radości w obliczu twoim, rozkosz po prawicy twojej na wieki".


FAKT 7 - NIEBO JEST MIEJSCEM SPOTKANIA


I Tes. 4,16-18: Spotkanie w powietrzu.

Mat. 24,30-31: Boży wybrani zgromadzeni ze wszystkich stron świata.

Jer. 31,15-16: "Wrócą z ziemi wroga".

I Kor. 13,12: "Wówczas poznam tak, jak jestem poznany".Podsumowanie

Jak myślisz, dlaczego Bóg dał nam możliwość poznania tej cudownej prawdy o niebie? Ponieważ pragnie, byśmy mieli udział w radości Jego wiecznego domu! Bóg nie usiłuje przeszkodzić ludziom w dotarciu do nieba. On pragnie ich tam zgromadzić!

Jan 14,2: "W domu Ojca mego wiele jest mieszkań".

Wyrażenie "wiele mieszkań" świadczy o tym, że Jezus oczekuje, iż wielu ludzi odpowie na Jego zaproszenie. Kto mógłby odrzucić taką wspaniałą ofertę? Już dziś postanówmy, że znajdziemy się wśród tych szczęśliwych ludzi!***


Pewne poglądy na temat piekła zostały nam wpojone już w dzieciństwie. Gdybyśmy zapytali sto losowo wybranych, dorosłych osób: "Czym jest piekło?", prawdopodobnie większość z nich odpowiedziałoby, że piekło to straszne miejsce, w którym grzesznicy palą się w ogniu na wieki, a demony, uzbrojone w widły, radują z cierpień potępieńców.


Czy Biblia podziela ten utrwalony w zbiorowej świadomości obraz piekła? Otwórzmy tę księgę i przekonajmy się.Omówienie


1. CO BIBLIA NAZYWA "PIEKŁEM"?


W oryginalnych językach Pisma Świętego występują cztery różne słowa, które bywają tłumaczone na język polski jako "piekło".


A. Szeol (hebr.). Słowo to ogólnie oznacza śmierć, stan śmierci, grób, panowanie śmierci i grobu. Na język polski najczęściej jest tłumaczone właśnie jako "grób". Szeol to sfera śmierci, w przeciwieństwie do sfery życia. Oznacza zaświaty, niewidzialną "krainę", do której wszyscy ludzie "odchodzą" po śmierci. W Septuagincie - pierwszym starogreckim przekładzie Starego Testamentu - hebrajskie słowo szeol jest oddawane słowem hades. Szeol nie zawiera idei ognia czy świadomych mąk żyjących grzeszników, ale po prostu oznacza śmierć, pozostawanie w stanie śmierci, zarówno dobrych ludzi, jak i złych. Słowo to występuje sześćdziesiąt pięć razy w Starym Testamencie. Przykład: I Mojż. 37,35.


B. Tartaros (gr.). Słowo to odnosi się do miejsca wypędzenia złych aniołów i najwyraźniej oznacza obszar przestrzeni otaczającej nasz świat, w którym to obszarze przebywają zbuntowani aniołowie po tym, jak zostali wyrzuceni z nieba. Pojęcie to nie dotyczy losu bezbożnych ludzi. Występuje tylko raz w Nowym Testamencie: II Piotra 2,4.


C. Hades (gr.). Oznacza dosłownie to, co jest w ciemnościach, schowane, niewidzialne, tajemnicze; odnosi się do niewidzialnego świata, czyli krainy umarłych. Jest to grecki odpowiednik hebrajskiego słowa szeol, a więc oznacza grób, obszar panowania śmierci i grobu. Hades nie zawiera idei ognia czy świadomej męki żyjących, ale odnosi się po prostu do niewidzialnego świata, do którego wszyscy ludzie - zarówno dobrzy, jak i źli - "odchodzą" w chwili śmierci. Słowo to występuje jedenaście razy w Nowym Testamencie. Przykład: Dz. 2,27.


D. Gehenna (gr.). Słowo to odnosi się bezpośrednio do doliny Gehenna w pobliżu Jerozolimy, gdzie w czasach Chrystusa znajdowało się wysypisko odpadków, w tym także szczątków zwierząt rzeźnych oraz ciała kryminalistów, których nie grzebano. W dolinie tej stale płonęły ogniska, w których palono owe nieczystości. Gehenna jest greckim słowem pochodzącym od hebrajskiego Ge Hinnom, czyli "Dolina Hinnoma". Jednak należy pamiętać, że ogień Gehenny płonął nie w celu męczenia żyjących, ale zniszczenia umarłych. Jezus posłużył się Gehenną jako symbolem "drugiej", ostatecznej śmierci - zupełnego zniszczenia bezbożnych w ogniu pod koniec milenium. Słowo to występuje dwanaście razy w Nowym Testamencie. Przykład: Mat. 5,22.29.30.


2. DLACZEGO KONIECZNE JEST OGNISTE PIEKŁO, O KTÓRYM MÓWI BIBLIA?


Ponieważ Bóg jest Bogiem czystości i chce, by wszechświat był czysty. Jego święta natura jest przeciwieństwem zła, więc Bóg nie może wiecznie tolerować jakiegokolwiek występku. Najważniejszym celem piekła jest oczyszczenie wszechświata ze wszystkiego, co złe i nieczyste.


I Jana 1,5: "Bóg jest światłością i nie ma w nim ciemności".


Hab. 1,13: "Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło".


Hebr. 12,29: "Bóg nasz jest ogniem trawiącym".

Ogień jest Bożym środkiem odkażającym, a użycie go zniszczy zło w dniu ostatecznym nie dlatego, że Bóg chce się zemścić, ale dlatego, że chce oczyścić ziemię.


Obj. 21,27: Nic skażonego nie może się znaleźć w Nowym Jeruzalem.


I Jana 3,8: Bożym celem jest zniszczenie dzieł diabelskich.


Obj. 5,13: Bóg oczyści wszechświat, a wszystkie rozumne istoty oddadzą Mu za to chwałę i dziękczynienie.


3. JAK MOŻEMY POGODZIĆ BIBLIJNY OBRAZ PIEKŁA Z MIŁOŚCIĄ I SPRAWIEDLIWOŚCIĄ BOGA?


Pogodzenie to nie jest trudne, jeśli pamiętamy o trzech istotnych faktach.


A. Bóg nikogo arbitralnie nie skazuje na piekło. On przed nikim nie zamyka drzwi nieba. Pragnie, by wszyscy byli zbawieni i uczynił w tym celu wszystko, co w Jego mocy. Jednak niektórzy ludzie sami zamykają przed sobą drzwi nieba! Przez uparte wybieranie zła wyłączają się z niebiańskiej społeczności i skazują się na piekło. Zostaną wykluczeni z nieba dlatego, że nie są przygotowani, by się tam znaleźć. Każdy człowiek sam dokonuje wyboru nieba albo piekła. Bóg po prostu szanuje ten wybór.


Ezech. 18,30-32; 33,11: "Nie mam upodobania w śmierci bezbożnego".


II Piotra 3,9: "Nie chce, aby ktokolwiek zginął".


Jan 3,16: Z miłości do ludzi dał im zbawienie - o ile zechcą je przyjąć.


Iz. 28,21: Karanie bezbożnych jest "dziwną pracą" Boga - czymś, czego nie chce czynić, choć musi.


B. Odebranie życia bezbożnym jest aktem łaski dla nich ze strony Boga. Ludzie ci nie byliby szczęśliwi w czystym i bezgrzesznym wszechświecie, podobnie jak zarazki nie czują się dobrze w świetle słońca albo w roztworze silnego środka odkażającego. Tak więc grzesznicy będą woleli unicestwienie niż towarzystwo Boga i aniołów.

Grzesznik "w obecności Boga nie czułby się szczęśliwy, a spotkanie ze świętymi istotami przejęłoby go lękiem. Choćby miał wolny wstęp do nieba, nie byłoby ono dla niego miejscem radości. Duch niesamolubnej miłości, jaki panuje tam (...) nie znalazłby żadnego oddźwięku w sercu grzesznika. Jego myśli, zainteresowania i pobudki byłyby całkowicie odmienne od tych, które napełniają serca bezgrzesznych mieszkańców nieba. Byłyby fałszywą nutą w niebiańskiej melodii. Niebo byłoby dla grzesznika miejscem tortury. Stale szukałby schronienia przed Tym, który jest światłem, centrum wesela i niebiańskiej radości" (Droga do Chrystusa, s. 16).


Przyp. 8,36: "Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć".


Przyp. 22,11: "Kto brudny, niech nadal się brudzi".


C. Odebranie życia bezbożnym jest aktem łaskawości wobec całego wszechświata. Bóg musi troszczyć się o szczęście i dobro całego wszechświata - jak chirurg odcina chory organ czy amputuje zakażoną kończynę, by uratować człowieka od śmierci.

Bóg nie byłby miłujący ani sprawiedliwy, gdyby pozwolił na niekończące się szerzenie zarazy zła, tak jak nie byłby dobrym lekarzem ten, który nie odciąłby palca objętego gangreną, aby uratować pacjenta. Wpuszczenie jednego zatwardziałego grzesznika do nieba naraziłoby cały wszechświat na ponowny rozwój zarazy zła!


D. Jan 6,37: "Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz".


4. CZY OGIEŃ PIEKIELNY PŁONIE JUŻ TERAZ?


Mat. 13,40-42: Występni zostaną wrzuceni do pieca ognistego "przy końcu świata".


II Piotra 2,9: Niesprawiedliwi są "zachowani" na dzień sądu i kary.


5. GDZIE WE WSZECHŚWIECIE ZNAJDZIE SIĘ PIEKŁO?


Obj. 20,7-9: "Ruszyli na ziemię jak długa i szeroka (...) i spadł z nieba ogień, i pochłonął ich".


Przyp. 11,31: Grzesznicy otrzymają odpłatę "na ziemi".


6. JAK DŁUGO BĘDZIE PŁONĄŁ OGIEŃ PIEKIELNY?


Póki wszystko, co nieczyste i złe, nie obróci się w "proch". Wtedy, kiedy nie będzie już nic, co mogłoby się spalić, ogień zaniknie.


Mal. 3,19-21: Występni "spłoną" zupełnie.


Juda 7: Sodoma i Gomora poniosły karę "ognia wiecznego".


II Piotra 2,6: Sodoma i Gomora zostały zupełnie zniszczone.


7. DLACZEGO NALEŻY ODRZUCIĆ POGLĄD O WIECZNIE PŁONĄCYM PIEKLE?

 • Jest on sprzeczny z Biblią.
 • Stanowi skrajne wypaczenie sprawiedliwości.
 • Czyni z Boga okrutnego tyrana.
 • Unieśmiertelnia grzech.
 • Czyni Boga przegranym, a diabła zwycięzcą.

 • 8. JEŚLI KTOŚ BĘDZIE POTĘPIONY, CZY MOŻE ZA TO WINIĆ BOGA?


  Iz. 5,4: "Cóż jeszcze należało uczynić?"


  Mat. 23,37: "Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, (...) a nie chcieliście!"


  Jan 5,40: "Mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot".  Podsumowanie

  Obj. 22,17: "Kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota".

  Poselstwo ewangelii nie mówi "rób", ale "przyjdź"! Nie "staraj się", ale "przyjdź"! Nie "popraw się", ale "przyjdź"! W całej ewangelii, jak dźwięk srebrnej trąby czy radosnego echa dzwonu, rozbrzmiewa cudowne zaproszenie Zbawiciela: "Przyjdź!" Uczta jest przygotowana - przyjdź i weź w niej udział. Bóg cię miłuje - przyjdź i ciesz się wraz z Nim!  Kliknij i zobacz źródło strony

   Orędzia NMP
   
  25 maj 2018
   
  25 kwiecień 2018
   
  25 marzec 2018
   
  25 luty 2018
   
  25 styczeń 2018
   
  25 grudzień 2017
   
  25 listopad 2017
   
  25 październik 2017
   
  25 wrzesień 2017
   
  25 sierpień 2017
   
  25 lipiec 2017
   
  25 czerwiec 2017
   Dziennik
  dzisiaj
   
  Poznaj 5 rzeczy, których żałują umierający ludzie…
   
  Brońmy się przed pozorami miłości
   
  Miłości bez krzyża nie znajdziecie
   
  Miłość nawraca serca
   
  Musicie być silni miłością
   
  Wstań i idź wyprostowany
   
  Anna Golędzinowska - Ocalona z piekła
   
  Lech Dokowicz - Szatan złożył mu propozycję
   
  15 Obietnic za odmawianie Różańca Świętego
   
  3 modlitwy o uzdrowienie z depresji
   
  Danuta Holecka: Dzięki modlitwie dostaję wszystko!
   
  Modlitwa o przemianę życia
   
  Módl się ile możesz za konających
   
  Odkryła jak wyciągnąć tysiące dusz z Czyśćca
   
  Potężna modlitwa o CUD przemiany życia
   
  Bądźmy naśladowcami Jezusa Chrystusa
   
  Dobroć Boża
   
  Idź za Jezusem
   
  Modlitwa to najlepsza broń
   
  Módl się i ufaj
   Kalendarz
  w przygotowaniu ...